Dr. Hj. Darmawati H, M.HI.

Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag.

Dr. Hj. Marhaeni Saleh, M.Pd.

Dr. Abdullah, M.Ag.

Dr. H. Ibrahim, M.Pd.

Dra. Akilah Mahmud, M.Pd.

Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Ed.

Dra. Andi Nurbaety, M.A.

Mujahiduddin, M.Hum., M.A., Ph.D.

Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.

Mubarak Taswin, Lc., M.Fil.I

Muhammad Takbir, M.Pd., M.Phil.